Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση Κάλυψης Μετοχικού Κεφαλαίου


ΠΑΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΛΑΜΙΑ
1964
________________________________________________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 68 παρ. 5 του Ν. 2725/1999)

     Με την από 16-6-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου «Π.Α.Σ. ΛΑΜΙΑ 1964» εγκρίθηκε η σύσταση ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Π.Α.Σ. ΛΑΜΙΑ 1964 Π.Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΜΙΑ Π.Α.Ε.».
   Για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου (340.000 ΕΥΡΩ), και επειδή τα τακτικά μέλη του ιδρυτικού σωματείου έχουν προτεραιότητα στην αγορά μετοχών, προσκαλούμε και γνωστοποιούμε στα μέλη αυτά ότι μπορούν να προσέρχονται στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Υποκατάστημα Λαμίας, Πλατεία Πάρκου, αριθμός 3 και να καταθέτουν στο λογαριασμό 84958361 (IBANGR65 0160 2690 0000 0008 4958 361) ποσό αντίστοιχο με τον αριθμό μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η αξία κάθε μετοχής είναι Ευρώ δέκα (10.00€). Απαραίτητη είναι η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και αποδεικτικού του αριθμού φορολογικού μητρώου. 
     Καλούνται ως εκ τούτου τα τακτικά μέλη από σήμερα και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης τα μέλη του αθλητικού σωματείου «Π.Α.Σ. ΛΑΜΙΑ 1964», να προσέλθουν για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου, καθόσον μετά την ημερομηνία αυτή η διάθεση των μετοχών θα γίνεται ελεύθερα. 
   Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ θα ολοκληρωθεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής.

 ΛΑΜΙΑ, 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ΠΑΕ
Πλατεία Ελευθερίας 3, ΤΚ 351  00, Τηλέφωνο 22310 24207/ Fax 22310 24208

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα δημοσιεύονται μόλις επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Δεν προσβάλουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
2. Δεν θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
3. Δεν διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και την δημοσία αιδώ.
4. Δεν αντίκεινται στις διατάξεις του τηλ/κού νόμου, του κώδικα δεοντολογίας άσκησης τηλ/κών δραστηριοτήτων, των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών.